CV De Kaatboere


CV De Kaatboere is al 60 jaar de carnavalsvereniging van Kunrade. De carnavalsvereniging de Kaatboere is ontstaan uit een spaarclub. Die spaarclub bestond al in 1948 en in 1954 werd besloten om in die spaarclub een carnavalsvereniging op te richten. Sjeng Janssen en Grêt Schrijen gingen naar de burgemeester om hiervoor vergunning aan te vragen. Hun werd door de burgemeester op het hart gedrukt om zich vooral te gedragen tijdens de zitting en de carnaval en zo was in 1954 de carnaval in Kunrade een feit.

Lees hier meer over de historie van CV De Kaatboere!
Laatste nieuws:

Oapening 64e sezoen!

Saame mit de Kaatboere en de Kaatbuurkes ’t 64e Kundesje vasteloavessezoen oapene!

Leef vasteloavesvrung oet gans Kunder en omsjtreeke,

D’r tied vluug. Zoeë zint inmiddels de vuurbereidinge vuur 't nuuje sezoen alweer in volle gang. De Kaatboere (64e sezoen) en de Kaatbuurkes (52e sezoen) kieke d’r al noa oeët um saame mit uch de duldwaaze daag durch te bringe. 't Thema woeë-in dat dit sezoen geet gebuure is:

“De Kaatboere sjtoome durch... !”

Vanaaf 't moment van 't ieesjte sjtoommassjieng bis aan drones die os um de oere vleege. Va sjwat-wit
noa kluur. Loat alle oetvindingen de revue mer passeere....
In Sjtiempunk-achtige sfeere numme de Kaatboere en Kaatbuurkes gans Kunder mit va vruuger noa
huuj en wieër de toekomst in!

Vieër begínne mit ‘t zjwat-witte gedeelte. Letterlik in dit geval. Want vieër sjtarte ‘t sezoen mit ‘n echte
“Zjwat-Wit-senZAATzie”

Zoaterdig 11 november a.s. beginne vieër d’r oavend um 19.00 oeër mit ‘n mis in de Kundesje kirk. 't Koër Vocal Harmony o.l.v. Jan Gouders zurgt vuur d’r muziek.
Vervolgens oapene um 20.11 oeër de poate van ‘t KUNDER(kruuts)DOME an d’r Heëleweëg, woeë DJ Danny alle gaste in de goei sfeere bringt.

Zoeëwie gebroekelik ging lestige kleijervuursjrifte. Vieër vinge ‘t vuural gezellig es dieër d’r allemoal biej zeet. Mer ékstra sjiek vinge vieër 't es diër gehuld in zjwat-wit de Kunder-Dome binnekomt. Dat zurgt ongetwiefeld vuur 'n extra senZAATzie.

Zin um dur saame mit os 'n super gezellige oavend va te maake?
Dan kint dier uch VUURAANMELDING bis moandig 23 oktober sjikke noa kaawokaa@gmail.com of ’n sjriftelikke aamelding in de breevebus va Kundergats 18 deponeere. Vieër vroage uch, in verband mit de koste, ‘n kling eige biejdraage va € 5,-- p.p.
Biej vuuraanmeldinge geer naam, aantal persoeëne, (e-meel-)adres en telefoonnummer vermelde. Uch entreebewies ontvangt dieër dan via ‘n digitaale postdoeëf.

Op zoaterdig 11 november is d’r natuurlik ooch nog ’n dag-entreekassa biej de fieëslokaassie.

Vieër zoawe ‘t te gek vinge um Kunder en omsjtreeke welkom te moage heete !

Nieks sjunder wie Kunder!

CV De Kaatboere en prins Jordy I
Jeugdcarnavalscomité Kaatbuurkes en jeugdprinsepaar Cas I en Fenne


Bekijk de laatste foto's

Onze Facebookpagina: